Week 9

Week  9-10
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ช่วยกันคิดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อนำความรู้นั้นมาสรุปต่อยอดถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ ได้ทบทวนตนเองในการทำกิจกรรมต่างๆในควอเตอร์นี้             

Week
input
Process
Out put
Outcome
9-10
22 ..
-
3 ..
2557
คำถาม
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงงาน
-สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงในการเรียนรู้ในควอเตอร์นี้มีอะไรบ้าง
-เราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
-นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดบ้างที่นักเรียนจะนำเสนอถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองไปสู่ผู้อื่น

เครื่องมือคิด
-Key Question  ครูถามคำถามให้นักเรียนแต่ละคนแชร์ความคิด
-Think Pair Share./ -Card and Chart.
-Key Question/-Blackboard Share
ครู
-กระตุ้นโดยใช้คำถาม/อำนวยความสะดวก
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศในห้องเรียน
-ชิ้นงานที่ติดอยู่ในห้องเรียน
-บรรยากาศการซ้อมการแสดง
-การเตรียมตัว
-การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
-ครูถามคำถามกระตุ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการเรียนรู้นักเรียนลองพูดคุยคิดทบทวน
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนสรุปMind Mapping หลังการเรียนรู้
-ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปได้ว่าเป็นการแสดง
-จากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันแต่งบทละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาและมีความต่อเนื่องกัน
-หลังจากนั้นก็มาแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อตกลงได้แล้วก็ลงมือช่วยกันทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
-สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรปรับปรุง
-Mind  Mapping หลังเรียน
-สรุปการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 9-10
-นักเรียนร่วมกันแต่งบทละคร
-นักเรียนช่วยกันซ้อมละครเพื่อการแสดงวันงอกงาม
-นักเรียนช่วยกันทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
สาระ
-นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ(ว8.1.1/7)
-เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันและเวลาที่เกิด(ส4.1.1/2)
-บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน(ส4.2.1/2)
-บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
(พ2.1.1/2)
-วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง
(ศ1.1.1/5)
-บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
(ศ1.1.1/2)
-บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง(ง 1.1 .1/1)
-ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา(ง 1.1 .1/3)
-มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ(ง 2.1 .2/4)
-บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวได้
(ง 3.1 .1/1)
-ได้แสดงนำเสนอชิ้นงานอธิบายขั้นตอนการทำงานของตนเอง
-บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้(ง 3.1.2/1)
-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน(ง 1.1.3/3)
 ทักษะ
การเรียนรู้
-การตั้งคำถาม/ -การสังเกต/ -สรุปความเข้าใจการนำไปใช้
สังคม
-การพูดการนำเสนอ/การฟัง/การเขียน/การสื่อสาร /-สรุปความเข้าใจการนำไปใช้-การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ชีวิต
-การเข้าหาผู้อื่น/การทำงานกลุ่ม
-การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
-การแก้ปัญหา

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้นักเรียนทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาครูลองให้นักเรียนจำลองสถานการณ์สอบจริงโดยครูอ่านข้อสอบให้ฟังให้นักเรียนเขียนตอบหรือวาดรูปตอบแต่ละคนนั่งห่างกัน ผลออกมานักเรียนบางคนสามารถเขียนอธิบายตอบได้ดี บางคนเขียนไม่ได้สะกดไม่ถูกแต่ก็วาดรูปและอธิบายให้ครูฟังได้ จากนั้นนักเรียนได้ลงมือช่วยกันวางแผนแต่งและซ้อมละครและเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงซึ่งมีเวลาในการซ้อมจริงๆน้อยมากแต่สังเกตว่าทุกคนมีความตั้งใจในการซ้อมแต่ก็มีเพื่อนๆบางคนที่เล่นไม่ตั้งใจแต่กลุ่มคนที่ตั้งใจก็มีวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆยอมซ้อมดีๆ ผลการแสดงที่ออกมาก็ถือว่าดี พี่ๆ ทุกคนตั้งใจกันทุกคนแม้ว่าจะมีบางคนที่เล่นบ้าง

    ตอบลบ