Week 2

Week 2-3
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถบอกเล่ากำหนดข้อสงสัยสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้แลสามารถช่วยกันวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ได้

Week
input
Process
Out put
Outcome

2-3
4 ..
-
8..
+
13 ..
-
15 ..
2557
คำถาม
-นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากวีดีโอที่ครูให้ดู
-นักเรียนจะตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้อย่างไรบ้าง
-สิ่งที่นักเรียนคิดว่าทราบแล้วในวีดีโอนี้มีอะไรบ้าง
-นักเรียนจะว่างแผนการเรียนรู้อย่างไรดี
เครื่องมือคิด
  - Brainstorm / Blackboard Share นักเรียนร่วมกันคิดตั้งชื่อและเลือกหัวข้อโครงงาน/ Think pair share.
/Key Question.//Mind Mapping.
นักเรียน
(ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ )
ครู 
-สนับสนุน/ส่งเสริม/ประเมิน
บรรยากาศ/สื่อ
 - กระดาษร้อยปอนด์
 - อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน
 - กระดาษ A4/ กระดาษบรู๊ฟ
 - เรื่องเล่า/Internet/ รูปภาพ
-บรรยากาศภายในห้อง
 -ครูถามนักเรียนว่าทราบไหมว่าควอเตอร์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกัน มีนักเรียนบางคนก็ตอบได้ว่าจะเรียนเรื่องป่าชายเลนจากนั้นครูจึงให้นักเรียนแต่ละคนตั้งชื่อโครงงานของตนเองนำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเลือกเมื่อได้ชื่อโครงงานครูก็ให้นักเรียนช่วยกันตกแต่งป้ายชื่อโครงงาน
-จากนั้นครูให้นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับป่าชายเลนหลังจากที่ดูเสร็จแล้วครูให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูว่าเห็นอะไรบ้างมีบ้างที่รู้แล้วและมีอะไรบ้างที่สงสัย หลังจากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 2 แผ่นเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้จากนั้นนำไปติดรวมกันและออกไปนำเสนอชิ้นงานของตนเองให้เพื่อนๆฟังเมื่อได้สิ่งที่อยากเรียนรู้แล้วครูจึงถามนักเรียนต่อ ว่าเรามีเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร ครูแจกกระดาษ 100 ปอนด์ให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองวางแผนการเรียนรู้ ทั้ง 10 สัปดาห์
-จากนั้นครูให้การบ้านนักเรียนไปหาเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการทดลองที่นักเรียนสนใจและนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องมีนักเรียนสงสัยว่ากระดาษมาได้อย่างไรครูจึงเปิดขั้นตอนการทำกระดาษให้นักเรียนดูและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
-ครูเล่าหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้จากนั้นครูให้นักเรียนลองสมมติเหตุการณ์ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเขียนลงในสมุดจากนั้นครูให้นักเรียนทำ Mind mapping ก่อนเรียนและสรุปการเรียนรู้สัปดาห์
 ภาระงาน/ชิ้นงาน
-แผ่นป้ายชื่อโครงงาน
-ใบงานสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-ปฏิทินวางแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ใบงานสรุปการเรียนรู้
-นักเรียนออกมานำเสนอชื่อโครงงานของตนเองที่ตั้งขึ้น
-นักเรียนออกมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและอยากเรียนรู้
-Mind mapping ก่อนเรียน
 สาระ
-นักเรียนเขียน Mind mapping ทำงานร่วมกับผู้อื่นเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้
(2.1ป.2/4)
 -ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ(8.1ป.1/1)
 - ยกตัวอย่างความสามารถความดีของตนเองผู้อื่นและบอกผลจากการกระทำนั้น(2.1ป.1/2)
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย(ส 2.2ป.1/3)
 ทักษะ
การเรียนรู้
 - การตั้งคำถาม/ - การค้นหาคำตอบ
 ชีวิต
 - การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การเข้าหาบุคลอื่น
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
สังคม
 - การรู้จักกติกาของสังคม/ - การทำงานเป็นทีม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อนการยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สังเกตว่าพี่ๆ ป.1 โตขึ้นมากเวลาที่ครูให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขามีเหตุผลมีข้อสงสัยมาโต้แย้งกันและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆจากงานการวางแผนการเรียนรู้ เขาสามารถจัดการวางแผนและทำงานเป็นทีมได้ดี มีการแบ่งหน้าที่พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เขาจะเรียนกันในแต่ละสัปดาห์และจากที่ให้สมมติเหตุการณ์เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจและสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ดี

    ตอบลบ