Week 5

Week 5
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถบอกพันธุ์ไม้และสถานที่พบป่าชายเลนได้สามารถแยกระบุความแตกต่างวัสดุของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
input
Process
Out put
Outcome
    5
25 ..
    -
29 ..
2557
คำถาม
-นักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
-พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนเหมือนกันหรือต่างกันกับพันธุ์ไม้ในป่าทั่วไป
-วัสดุต่างๆที่เราพบเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
–Blackboard share/ Think pair share.
-Brain stromming/ Key Question.
-Walk & Talk./ Card & Chart.
นักเรียนในห้องเรียน ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู (เฝ้ามอง/ประเมิน/เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม/อำนวยความสะดวก)
บรรยากาศ/สื่อ
-รูปภาพ /Internet/ หนังสือ/แผ่นภาพ
- คลิปวีดีโอ/วัสดุของเล่นของใช่
-อุปกรณ์สิ่งของภายในห้องเรียน
-ครูเล่าและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับป่าชายเลน พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนให้นักเรียนฟังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นว่าเราจะพบป่าชายเลนได้ที่ใดบ้างจากนั้นครูนำแผ่นภาพเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนมาให้นักเรียนดูสังเกตลักษณะสำคัญ ลำต้น ผล ใบ ดอก จากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกมจับภาพคู่กับพันธุ์ไม้ให้ถูกต้องหลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนวาดรูประบายสีพันธุ์ไม้ที่ตนเองชอบ
-ครูให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้หรือของเล่นมาจากบ้าน จากนั้นครูอธิบายและยกตัวอย่างคุณสมบัติของวัสดุต่างๆจากที่นักเรียนนำมาให้นักเรียนจำแนก รูปร่าง สี ขนาด ทำมาจากอะไร คุณสมบัติเป็นอย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกมส์ แต่ละคนออกมาเลือกวัสดุที่ตนเองชอบและอธิบายให้เพื่อนฟังและนำวัสดุนั้นไปประดิษฐ์ของเล่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงานการจำแนกรูปร่างลักษณะสีขนาด พื้นผิวของวัสดุ
-สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
-แผ่นงานพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน
สาระ
-บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวได้(ง.3.1.1/1)
-บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้(ง.3.1.2/1)
-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ทักษะการเรียนรู้
-การค้นหาข้อมูล/ -การตั้งคำถาม/ -การสังเกต
-สรุปความเข้าใจ นำไปใช้
ชีวิต
-การแก้ปัญหา/-การเข้าหาเพื่อน/-การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สังคม
-การทำงานเป็นทีม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    นักเรียนส่วนมากสามารถจับภาพและชื่อพันธุ์ไม้ได้ถูกต้องวาดภาพรูป ลักษณะเด่นแต่ละชนิดได้สวยงาม กิจกรรมเรื่องวัสดุใกล้ตัวมีบางคนไม่ได้นำมาก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ได้ทำกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นกับเพื่อนก็มีความสุขเด็กๆรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาคิดและประดิษฐ์ขึ้นมาเองบางคนพอผู้ปกครองมารับก็โชว์และเล่าให้ฟังอย่างภูมิใจนักเรียนสามารถจำแนก แยกแยะ ขนาด รูปร่าง สี พื้นผิว และบอกได้ว่าทำมาจากอะไรได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ