Week 8

Week8
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนได้เห็นห้องปฏิบัติการขั้นตอนการทำงานและรู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/นักเรียนเล็งเห็นประโยชน์ของป่าชายเลนสามารถเชื่อมโยงมาสู่ตนเองได้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

Week
input
Process
Out put
Outcome
8

15..
-
19..
2557

คำถาม
-อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
-นักเรียนคิดว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้ป่าชายเลนไม่ลดลงหรือเสื่อมโทรมให้นักเรียนยกตัวอย่างการอนุรักษ์ป่าชายเลน
เครื่องมือคิด
-Key Question  ครูถามคำถามให้นักเรียนแต่ละคนแชร์ความคิด
-Blackboard Share นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง -Brainstromming
ครู
-กระตุ้นโดยใช้คำถาม/อำนวยความสะดวก
บรรยากาศ/สื่อ
-รูปภาพ
-Internet
-บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม
-การไปทัศนศึกษานอกสถานที่

-วันแรกของสัปดาห์ครูเล่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม จากนั้นครูถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง ครูกระตุ้นความสนใจ ถ้านักเรียนยังไม่รู้เราจะได้ไปดูและได้ลองใช้อุปกรณ์กัน
-จากนั้นครูถามถึงประโยชน์ของป่าชายเลนให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเล่าแลกเปลี่ยนกันในห้องจากนั้นครูเชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์ป่าชายเลนให้นักเรียนช่วยกันคิดและครูเขียนรวบรวมให้บนกระดาน
-จากนั้นครูแจ้งกิจกรรมการไปทัศศึกษานอกสถานที่และอธิบายภาระใบงานที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงานการไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่
-นักเรียนร่วมกันปลูกต้นโกงกางและช่วยกันเก็บขยะในป่าชายเลน
-สรุปการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 8
สาระ
-นักเรียนสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย(ง 1.1 .1/2)
-ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด(ง 1.1 .2/2)
-ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
ทักษะการเรียนรู้
-การสังเกต/เปรียบเทียบ/-การจดบันทึก วาดรูป
-การค้นหาคำตอบ /-สรุปความเข้าใจ
สังคม
-การพูดการนำเสนอ/การฟัง/การเขียน/การสื่อสาร
-เข้าใจกติกาของสังคม/เข้าใจสถานการณ์
ชีวิต
-การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
-การแก้ปัญหา/ -การเข้าหาผู้อื่น/การทำงานกลุ่ม
-การลงมือทำการใช้เครื่องมือที่มีอันตราย

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1ได้ไปทัศนศึกษาที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์บ้านผู้ปกครองนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นให้ความสนใจเป็นอย่างดีนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดและได้ลงมือทดลองใช้อุปกรณ์ และในสัปดาห์เดียวกันนี้ ก็ได้ไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนไปปลูกต้นโกงกางและช่วยกันเก็บขยะสังเกตได้ว่านักเรียนทุกคนมีความอดทนสามารถก้าวผ่านความลำบากได้เป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแม้ว่าจะมีผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมด้วยแต่ก็ไม่มีนักเรียนคนไหนอ้อนพ่อแม่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ