วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Main

Mind Mapping (เนื้อหาครู)

ภูมิหลังของปัญหา

              ป่าชายเลนเป็นกลุ่มของสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ หรือ อ่าวที่มีน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่มีน้ำทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่งพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป้นไม้สกุลโกงกาง ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหว่างระหว่างพื้นดินกับน้ำทะเล เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอนุบาลลูกสัตว์ นอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น ด้านป่าไม้ ด้านประมง การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้ลดลงไป เนื่องจากการคุกคามของมนุษย์อย่างรุนแรง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนจะได้เรียนรุ้และตระหนักถึงประโยชน์ความสำคัญของป่าชายเลนและเชื่อมโยงมาสู่ชีวิตของตนเองได้ตลอดจนมีจิตใจสาธารณะในการช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน


เป้าหมายการเรียนรู้
ตารางเชื่อมโยงทักษะ
สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้