Week 7

Week 7 เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนเห็นความสำคัญของป่าชายเลนที่มีความเชื่อมโยงกับตัวนักเรียน เข้าใจเรื่องของแรงที่มีผลต่อวัตถุเช่นแรงผลักแรงดึง
Week
input
Process
Out put
Outcome
7
8 ..
    –
12 ..

 2557

คำถาม
-นักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร
-นักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีป่าชายเลนจะเกิดอะไรขึ้น
-ป่าชายเลนเกี่ยวข้องกับชีวิตนักเรียนอย่างไรบ้าง
-นักเรียนคิดว่าแรงคืออะไร มีผลกับสิ่งต่างๆอย่างไร
เครื่องมือคิด
-Mind Mapping สรุปการเรียนรู้
-Key Question การตั้งคำถาม
-Think Pair Share./ flow chart.
-Brain stromming/ Blackboard share .
ครู
เฝ้ามอง/ประเมิน/ตั้งคำถาม/อำนวยความสะดวก
บรรยากาศ/สื่อ
-รูปภาพ/ -Internet/ -เรื่องเล่า
-แผนที่ /สถานที่รอบๆโรงเรียน/
โต๊ะ/เก้าอี้/ กระดาน/รถเข็น
-ครูตั้งคำถามนักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไรบ้างครูให้นักเรียนไปค้นหาข้อมูลทำเป็นการบ้านและหลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอการบ้านของตนเองแลกเปลี่ยนกันภายในห้อง
-ครูตั้งนักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียนอย่างไรบ้างให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดจากนั้นครูเชื่อมโยงไปสู่ประโยชน์ของป่าชายเลน เช่นประโยชน์จากไม้ ใช้ทำถ่านทำเฟอร์นิเจอร์ ประโยชน์จากการนำไปทำเป็นยาสมุนไพร ประโยชน์จากใบนำไปประกอบอาหาร จากนั้นครูถามนักเรียนว่านอกจากนี้ประโยชน์จากใบพันธุ์ไม้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างจากนั้นครูนำส่วนประกอบของการทำขนมจากมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนทายว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันครูส่งอุปกรณ์ส่วนประกอบแต่ละอย่างให้นักเรียนดูจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาสาธิตและลงมือทำขนมจนเสร็จครูถามนักเรียนว่าทราบไหมว่ามันคืออะไรนักเรียนหลายคนตอบได้ว่ามันคือขนมจากซึ่งมีส่วนประกอบที่ใช้ห่อคือใบจากที่อยู่ในป่าชายเลน จากนั้นครูให้นักเรียนทบทวนบอกส่วนประกอบและขั้นตอนวิธีการทำ ครูให้นักเรียนสังเกตว่าในท้องฟ้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างและให้นักเรียนสังเกตพระจันทร์ในแต่ละคืนบางคืนเต็มดวงบางคืนเป็นเสี้ยว จากนั้นครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวให้นักเรียนฟังและให้ดูวีดีโอข้างขึ้นข้างแรม การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุ ครูให้นักเรียนลงมือทดลองเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุและทดลองเกี่ยวกับความหนาแน่นของน้ำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-นักเรียนออกมานำเสนอการบ้านเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชายเลน
-นักเรียนลงมือทำขนมจากตั้งแต่ขั้นตอนทำส่วนผสม ห่อ ก่อไฟและปิ้ง
สาระ
-นักเรียนมีการวางแผนการทำงานของตนเอง
-รู้จักการรอคอยและเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม
-บอกความแตกต่างเหตุผลของการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างได้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด(ง 1.1 .2/2)
ทักษะการเรียนรู้
-การสังเกต/เปรียบเทียบ
-การค้นหาคำตอบ/-สรุปความเข้าใจ
สังคม
-การพูด/การฟัง/การเขียน/การสื่อสาร
ชีวิต
-การทำงานกลุ่ม
-การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้ลงมือทำขนมทุกคนรู้สึกตื่นเต้นในการทำขั้นตอนการผสมการทำทุกคนทำได้ดี แต่มาถึงขั้นตอนการปิ้งทำให้ขนมจากไหม้เนื่องจากไฟแรงเกินไป นักเรียนจึงพยายามเอาถ่านออกเพื่อทำให้ไฟอ่อนลงสรุปการทำขนมในครั้งนี้ได้ชิมกันคนละนิดเนื่องจากไหม้เสียส่วนใหญ่แต่โดยรวมแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแม้แต่ขั้นตอนการวางแผนการทำงานและยังได้ทดลองเกี่ยวกับแรงและผลของแรงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาซึ่งทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและสนุกในการทำกิจกรรมการทดลอง

    ตอบลบ